Barnefordeling

Det er mange spørsmål som dukker opp når ektefeller eller samboere flytter fra hverandre, og med barn i bildet blir det straks litt mer komplisert. Foreldre må ta stilling til hvor barnet eller barna skal bo, og hvor ofte de skal besøke den andre parten.

Mange er usikre på egne rettigheter eller glemmer helt hvilke rettigheter barna har i slike situasjoner. Det er viktig å huske at barn har rett til samvær med begge sine foreldre, og det er foreldrenes plikt å sørge for at dette finner sted. Barn har også rett til å være med på avgjørelser som angår deres liv. Dette avhenger selvfølgelig noe av alder og modenhet.

Barnefordelingstvister

Barnefordelingstvister oppstår når foreldrene ikke klarer å bli enige om hvor barnet skal bo, fordelingen av samvær og foreldreansvar. I slike tilfeller kan det reises sak for retten (jfr. bl. § 56), og i stevningen må det fremlegges gyldig meglingsattest.

Det er mange elementer som spiller inn i avgjørelsen for valg av bosted. Den følelsesmessige kontakten, best samlet foreldrekontakt, samt barnets egne ønsker, blir i økende grad vektlagt etter alder. Det tas også hensyn til foreldrenes personlige egenskaper, omsorgsmuligheter, boligforhold, risiko ved miljøskifte og lignende. Prosessen legger stor vekt på megling, og barnets beste står i fokus gjennom det hele. En advokat kan bistå foreldre med å forstå saksgangen, legge frem bevis og støtte opp rundt disse samt tilrettelegge for god dialog mellom partene.