Erstatningsrett

Erstatningsretten dekker saker hvor det har inntruffet en ulykke, eller en handling er utført slik at en person har blitt skadet eller tapt noe. Erstatningsrett bestemmer både erstatningsansvar og omfang av erstatning.

Tre grunnleggende vilkår må være oppfylt for at den skadelidende skal kunne motta erstatning. Først og fremst må det foreligge en erstatningsrelevant skade. Ved en personskade er det vanligvis den skadede sitt økonomiske tap som skal dekkes. Det er også regler om oppreisning hvor elementer som krenkelse og varige mén hensyntas.

Den som har forårsaket skaden må ha utført ansvarsbetingende handlinger eller det må foreligge annet grunnlag for ansvar. Vi skiller mellom erstatning i kontraktsforhold og erstatning utenfor kontraktsforhold. Til sist ses det på årsakssammenheng, hvor det avdekkes om skaden ville innfunnet uansett om skadevolderen utførte den uaktsomme handlingen eller ikke. Det må være en klar årsakssammenheng mellom skadevoldende handling og skade.

Det er mange ulike elementer i en slik sak å sette seg inn i, og det er lurt å kontakte en advokat så snart som mulig i saksforløpet. Slik kan du være sikker på at du har all den dokumentasjon som er nødvendig for å vinne fram med din sak.

Har du spørsmål angående erstatningsrett eller behov for advokathjelp, kan du ta kontakt med advokat Johan Alexander Widerøe her.